Home > VOP

Všeobecné obchodné podmienky

1. Definícia pojmov

V týchto Podmienkach majú tieto výrazy nasledujúci význam:
a) „Dodávateľ“ znamená: LEADER TECHNOLOGY, s.r.o., so sídlom: Agátová 22, 844 03 Bratislava
b) „Tovar“ alebo „služba“ znamená akýkoľvek tovar alebo službu špecifikovaný v uzatvorenej zmluve alebo potvrdenej objednávke.

2. Všeobecné podmienky

Tieto podmienky sú nedeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy alebo potvrdenej
objednávky. Ak sa niektoré z týchto ustanovení zmenia, nemá to vplyv na platnosť
ostatných ustanovení.

3. Kúpna zmluva, objednávka, potvrdenie objednávky

a) Pre Dodávateľa je objednávka kupujúceho záväzná len v prípade, že ju dodávateľ písomne potvrdí.
b) V prípade ak dôjde k objednávke, ktorú dodávateľ nebude schopný splniť v požadovanom rozsahu a termíne, upovedomí o tejto skutočnosti odberateľa v čo najkratšom možnom termíne. V takomto prípade odberateľ musí skonkretizovať svoju objednávku tak, aby dodávateľ mohol a vedel splniť požadované podmienky dodávky – vrátane termínu plnenia – a následne bude v tom zmysle uzatvorená kúpna zmluva, ktorá bude písomne potvrdená z oboch strán osobami oprávnenými konať za každú zo zmluvných strán.

4. Ceny

a) Dodávateľ účtuje kupujúcemu za dodané produkty alebo služby ceny, ktoré boli vopred dohodnuté a odsúhlasené oboma stranami.
b) Dodávateľ účtuje k dohodnutým cenám DPH v zmysle platných predpisov.
c) Odberateľ sa zaväzuje prevziať predmet plnenia – tovar alebo službu – v súlade s kúpnou zmluvou alebo potvrdenou objednávkou. V prípade, že odberateľ tovar neodoberie v lehote 30 dní odo dňa, kedy bola doba dodania dohodnutá alebo tovar odmietne prevziať, má dodávateľ právo od dodávky písomne odstúpiť a vyúčtovať odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny dodávky (bez DPH).

5. Spôsob platby

Cena za tovar alebo službu je splatná v deň, ktorý je na faktúre vyznačený ako termín splatnosti. Cenu nie je možné uhradiť v hotovosti.
a) Termín splatnosti sa rozumie deň, kedy je fakturovaná čiastka pripísaná na účet dodávateľa.
b) Ak je tovar alebo služba dodávaná po častiach, má dodávateľ právo vyfakturovať každú jednotlivú dodávku zvlášť, ak neboli podmienky fakturácie dohodnuté inak. Ak odberateľ neuhradil fakturovanú čiastku včas, má dodávateľ právo nedodať kupujúcemu ďalší tovar alebo službu až do úplnej úhrady nedoplatku.
c) V prípade, že je odberateľ v omeškaní platby, má dodávateľ právo fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky (vrátane DPH) za každý deň omeškania až do úhrady celej dlžnej čiastky. Zmluvnú pokutu je odberateľ povinný uhradiť na účet dodávateľa.

6. Dodanie tovaru alebo služby
a) Dodávateľ splní termín dodania tovaru alebo služby podľa kúpnej zmluvy alebo potvrdenej objednávky odovzdaním tovaru alebo služby odberateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu prepravcovi.
b) Dodávateľ nezodpovedá za omeškanie dodávky, ktorá nebola spôsobená jeho zavinením.
c) Odberateľ je povinný prevziať dodávku tovaru aj skôr t.j. pred termínom, ktorý bol zmluvne dohodnutý medzi stranami, ak k takejto situácií dôjde.
d) Ak je tovar doručovaný prepravcom, vzťahuje sa naň záručná doba upravená obchodným zákonníkom. Dodávateľ ručí za kvalitu výrobku až do jeho otvorenia.

7. Vrátenie tovaru
a) Tovar dodaný v súlade s kúpnou zmluvou alebo potvrdenou objednávkou nesmie byť vrátený dodávateľovi späť bez písomného odsúhlasenia dodávateľom.

8. Doprava
a) Pokiaľ kupujúci požaduje pre dodávku tovaru použiť iného prepravcu alebo dopravu, ako bolo stanovené dodávateľom, bude akýkoľvek rozdiel v cene prepravy následne vyfakturovaný odberateľovi.
b) Všetky ceny za tovar sú dohodnuté a účtované bez nákladov na dopravu (EXW – Incoterms). Spôsob prepravy ako aj cena prepravy tovaru je vždy dohodnutá samostatne a individuálne .

9. Prevod vlastníctva a rizika
a) V momente, keď je tovar dodaný, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na odberateľa.
b) Dodávateľ však zostáva vlastníkom tovaru až do momentu úplnej úhrady ceny za tovar. Ak odberateľ mešká s úhradou za tovar, je dodávateľ oprávnený zakázať odberateľovi užívať tento tovar alebo akokoľvek s ním manipulovať až do úplnej úhrady za tovar. Dodávateľ má tiež právo vziať si tovar späť na náklady odberateľa, ak nedôjde k úhrade za tovar v lehote 30 dní po splatnosti.

10. Ochrana osobných údajov
a)Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
b)Spracovanie osobných údajov sa deje za účelom realizácie práv a povinností vyplývajúcich z realizácie zmluvných vzťahov .
c)Odberateľ vyhlasuje, že osobné údaje sú pravdivé a správne. Odberateľ sa zaväzuje oznámiť bez zbytočného odkladu zmeny v poskytnutých osobných údajoch dodávateľovi.
d)Odberateľ má právo na aktualizáciu nesprávnych, alebo zmenených osobných údajov.
e)Dodávateľ má právo zaslať na kontaktné údaje užívateľa informácie o produktoch a službách.

11. Záverečné ustanovenia
a)Na právne vzťahy neupravené výslovne týmito VOP sa primerane použije Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 S.b. v platnom znení a v prípade ak je odberateľom spotrebiteľom , tak sa na právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP vzťahuje Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 S.b..
b)Neplatnosť niektorého ustanovenia týchto VOP nespôsobuje bez ďalšieho neplatnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
c)Tieto VOP strácajú platnosť zverejnením novších VOP
d)Tieto VOP sú zverejnené nepretržite na webe dodávateľa a v písomnej podobe v sídle dodávateľa.
e)Spory vyplývajúce z týchto VOP prejedávajú súdy v Slovenskej republike a rozhodujúce právo je právo Slovenskej republiky.
f)Reklamácie odberateľov ak je ním spotrebiteľ sa vybavujú v súlade so zákonom 250/2007 Z.z.na ochranu spotrebiteľa.

V Bratislave, 6. február 2018